Nadačná listina

Čl. I

Úvodné ustanovenie

1) Zakladateľ týmto prehlasuje, že založenie Nadácie Jána Langoša je prejavom jeho vôle podporovať a presadzovať verejnoprospešný účel v súlade s cieľmi a aktivitami nadácie nižšie uvedenými.

2) Vychádzajúc z tejto filozofie založenej na záujme zakladateľa presadzovať verejný záujem, týmto zakladateľ vydáva dňa 2. augusta 2007 nasledovnú nadačnú listinu.

Čl. II

Názov a sídlo nadácie

1) Názov nadácie: Nadácia Jána Langoša

2) Sídlo nadácie: Topolova 9, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

Čl. III

Verejnoprospešný účel nadácie

1) Verejnoprospešným účelom nadácie je, v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách v platnom znení, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoj vzdelania, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov.

2) Cieľom nadácie je najmä:

a) Podporovať demokratické hodnoty aich rozvoj

b) Posilňovať občianské iniciatívy vyjadrujúce postoje občianskej odvahy

c) Podporovať systematický historický a vedecký výskum obdobia neslobody, ktorý povedie kodhaľovaniu pravdy ototalitných režimoch

d) Podporovať novinárov amediálne aktivity, ktoré budú prispievať k propagácii myšlienky slobody a obrany demokracie pred totalitnými režimami, zverejňovať pravdu o neodhalenej časti slovenskej histórie alebo informovať oskutkoch občianskej odvahy

e) Podporovať kresťanské hodnoty vspoločnosti

f) Podporovať vzdelávacie aktivity, ktoré budú rozvíjať vyššie spomenuté ciele

g) Vyhlasovať cenu Jána Langoša

3) Činnosť nadácie sa zameriava tak na celé územie Slovenskej republiky, ako aj na území Európskeho kontinentu.

Čl. IV

Zakladateľ nadácie

1) Zakladateľom nadácie je:

Gabriela Langošová

Čl. V

Hodnota nadačného imania

1) Hodnota nadačného imania je 200 000,- Sk (slovom dvestotisíc korún slovenských).

Čl. VI

Predmet majetkového vkladu zakladateľa do nadačného imania pri založení nadácie

1) Predmet majetkového vkladu zakladateľa do nadačného imania nadácie vo výške 200 000,- Sk (slovom dvestotisíc korún slovenských) je tvorený peňažným vkladom zakladateľa.

Čl. VII

Doba, na akú sa nadácia zriaďuje

1) Zakladateľ sa rozhodol, že nadácia sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. VIII

Počet členov orgánov nadácie, dĺžka funkčného obdobia a spôsob ich voľby

Spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie

1) Orgánmi nadácie sú:

• Správna rada

• Správca nadácie

• Revízor nadácie

Čl. VIII.A

Správna rada

1) Správna rada je najvyšším orgánom nadácie.

2) Správna rada:

a) volí a odvoláva správcu nadácie a revízora,

b) rozhoduje o zmenách v nadačnej listine,

c) schvaľuje vnútorné organizačné predpisy nadácie,

d) vymenúva likvidátora,

e) každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie,

f) rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených zákonom a nadačnou listinou,

g) rozhoduje o zvýšení nadačného imania a o zmenách v predmete nadačného imania,

h) rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,

i) určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie,

j) najmenej raz ročne vyhodnotí činnosť správcu nadácie.

3) Správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 2 písm. g) tohto článku nadačnej listiny.

4) Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.

5) Funkčné obdobie správnej rady je trojročné.

6) Správna rada sa schádza spravidla každých 6 mesiacov, najmenej však raz za rok a tiež vždy, keď ju zvolá predseda; ten ju zvolá vždy do 60 dní, ak o to požiadajú aspoň dvaja členovia správnej rady alebo revízor.

7) Konanie zasadnutia Správnej rady musí byť oznámené v lehote najmenej 14 dní pred jej konaním, pokiaľ túto lehotu neodvolajú všetci členovia Správnej rady.

8) Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu tej istej nadácie.

9) Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie.

10) Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.

11) Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť zakladateľom do 60 dní od uvoľnenia miesta vymenovaný nový člen správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie. Ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod troch členov, správna rada nemôže, až do času, kým nebude doplnená správna rada, prijať žiadne rozhodnutie.

12) Členstvo v správnej rade zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade,

c) odvolaním zakladateľom,

d) smrťou.

13) Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva a vedie zasadania správnej rady. Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť iného člena správnej rady. Prvého predsedu správnej rady určí zakladateľ.

14) Na voľbu a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.

15) Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

16) Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa čl. VIII.A ods. 2 písm. a). V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady.

Čl. VIII.B

Správca nadácie

1) Správca nadácie je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

2) Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada.

3) Správna rada môže obmedziť právo správcu nadácie konať v mene nadácie. Tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.

4) Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom.

5) Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Funkčné obdobie správcu je štvorročné.

6) Správna rada odvolá správcu nadácie, ak:

a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,

b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

7) Správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak:

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení správnej rady,

c) stratil dôveru členov správnej rady.

8) Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.

9) Ak správna rada odvolá správcu nadácie podľa odsekov 6 a 7 tohto článku alebo ak sa správca nadácie vzdá funkcie podľa odseku 8 tohto článku, musí byť správnou radou do 30 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový správca nadácie. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.

10) Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa odseku 7 písm. c) čl. VIII.B je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.

11) Návrh na voľbu a odvolanie správcu nadácie môže podať každý člen správnej rady.

Čl. VIII.C

Revízor

1) Revízor je kontrolným orgánom nadácie.

2) Revízora volí a odvoláva správna rada nadpolovičnou väčšinou všetkých členov správnej rady. Ustanovenie čl. VIII.B upravujúce práva a povinnosti správcu nadácie platia primerane aj na revízora s výnimkou, že revízor nie je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady.

3) Funkčné obdobie revízora je trojročné.

4) Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.

5) Revízor najmä

• kontroluje vedenie účtovníctva,

• schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,

• upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

Čl. IX

Členovia orgánov

1) Členovia prvej správnej rady sú:

• Gabriela Langošová.;

• Ladislav Snopko;

• Ernest Valko;

• Ivan Mikloš;

• Daniel Fischer;

• Gabriel Eichler;

• František Šebej;

• Jaroslav Franek;

• Erika Csekes;

• Jozef Hašto;

• Gustav Matijek;

• Branislav Závodský;

• Lucia Krmičková;

Prvým predsedom prvej správnej rady je: Gabriela Langošová;

2) Prvým správcom nadácie je Filip Vagač;

3) Prvým revízorom je Martin Hritz

Čl. X

Podmienky nakladania s majetkom nadácie

1) Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie s nasledovnými podmienkami. Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 15. 12. na nasledujúci kalendárny rok.

2) Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na:

a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,

b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu,

c) prevádzku nadácie,

d) odmenu za výkon funkcie správcu,

e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu (cestovné náhrady),

f) mzdové náklady,

g) náklady na získavanie finančných prostriedkov,

h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.

3) Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene.

4) Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských, športových alebo iných fundraisingových a špeciálnych akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.

5) Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

6) Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.

7) Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.

8) Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej republiky.

9) Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu

a) štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,

b) cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených podielových fondov,

c) hypotekárnych záložných listov,

d) vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,

e) nehnuteľností.

Čl. XI

Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie

1) Osoby, ktorým sa poskytujú prostriedky z majetku nadácie môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

2) Osoby, ktorým sa poskytujú prostriedky z majetku nadácie môžu byť tak tuzemské osoby ako aj zahraničné osoby.

Čl. XII

Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám

1) Príjemcovia prostriedkov nadácie, ktorí sú fyzické a právnické osoby musia naplňať ciele stanovené v čl. III. Prostriedky, ktoré nadacia poskytuje môžu byť použité iba na účel, na ktorý bola nadacia zriadená.

2) V prípade poskytnutia prostriedkov vo forme grantu, nadácia uzavrie s príjemcom zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov.

3) Fyzická alebo právnicka osoba, ktoré dostala finančné prostriedky od nadácie, musí na požiadanie preukázať, ako boli použité.

4) Ak príjemca finančných prostriedkov poruší zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov, je povinný tieto prostriedky vratíť nadácií.

5) Nadácia može poskytnúť prostriedky aj vo forme ocenenia (ceny). V takomto prípade sa zmluva s príjemcom neuzatvára.

6) Finančné prostriedky nadácie nie je možné poskytnúť zakladateľovi nadácie, členom správnej rady, ani členom iného orgánu nadácie alebo im blízkym osobám.

Čl. XIII

Účtovníctvo

1) Nadácia vedie účtovníctvo podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

2) Nadácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene prostriedky nadačného fondu.

3) Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom.

Čl. XIV

Výročná správa

1) Výročná správa nadácie za uplynulý rok bude verejne prístupná v priestoroch sídla nadácie najneskôr do 15. mája. Jeden výtlačok výročnej správy zašle nadácia Ministerstvu vnútra SR do 31. mája príslušného roku.

2) Nadácia vypracuje výročnú správu za uplynulý kalendárny rok do 15. mája príslušného roka.

3) Výročná správa nadácie obsahuje najmä:

a) prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu, na ktorý sa zriadila,

b) ročnú účtovnú závierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok audítora k nej

c) prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 10 000 Sk,

d) prehľad o osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená a informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili,

e) prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov ich pôvodu,

f) stav a pohyb majetku nadácie a jej záväzkov,

g) celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činnosti nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie, vrátane rozhodnutia správnej rady podľa článku X ods. 1 a v členení podľa článku X ods. 2,

h) zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie, ktoré nastali v hodnotenom období,

i) prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov,

j) odmenu správcu nadácie za výkon funkcie,

k) ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.

4) Najneskôr do 31. mája zasiela nadácia výrok audítora na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Čl. XV

Zrušenie nadácie

1) Nadácia sa zrušuje:

a) rozhodnutím zakladateľa o zrušení nadácie,

b) rozhodnutím súdu o zrušení nadácie,

c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

Čl. XVI

Zrušenie nadácie bez likvidácie

1) Nadácia sa môže zlúčiť len s inou nadáciou na základe písomnej zmluvy o zlúčení, ak to nadačné listiny týchto nadácií nezakazujú.

2) Zmluva o zlúčení obsahuje označenie zmluvných strán a údaje o majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach nadácie, ktorá sa zlučuje. Zmluva o zlúčení musí byť podpísaná štatutárnym orgánom zlučovaných nadácií. Nadačné imanie nadácie, ktorá preberá majetok a záväzky zlučovanej nadácie, musí sa zvýšiť o nadačné imanie zlučovanej nadácie.

3) Návrh na výmaz zlučovanej nadácie z registra nadácií predkladá jej štatutárny orgán, ktorého pravosť podpisu na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu na výmaz zlučovanej nadácie z registra nadácií sa predloží zmluva o zlúčení, rozhodnutie zakladateľa o zrušení nadácie bez likvidácie.

4) Dňom výmazu zlučovanej nadácie z registra nadácií prechádza majetok, ako aj práva a povinnosti zlučovanej nadácie na nadáciu, s ktorou sa zlúčila.

5) Pri splynutí prechádza majetok zaniknutých nadácií na nadáciu, ktorá vznikla splynutím.

6) Nadácia sa môže premeniť na neinvestičný fond. Pri premene zaniká doterajšia nadácia bez likvidácie, ak sú ku dňu podania návrhu na výmaz nadácie z registra nadácií splnené náležitosti na vznik neinvestičného fondu.

7) Pri premene nadácie prechádza nadačné imanie na inú nadáciu alebo na obec, v ktorej má zaniknutá nadácia sídlo.

8) Ministerstvo vykoná výmaz zrušovanej nadácie z registra nadácií a zápis zmeny nadácie, ktorá prevzala majetok a záväzky zrušovanej nadácie k tomu istému dňu.

Čl. XVII

Zrušenie nadácie s likvidáciou

1) Vstup nadácie do likvidácie sa zapisuje do registra nadácií. Počas likvidácie sa používa názov nadácie s dodatkom "v likvidácii".

2) Zápisom vstupu nadácie do likvidácie do registra nadácií prechádza pôsobnosť správcu nadácie konať v mene nadácie na likvidátora zapísaného v registri nadácií.

3) Likvidátora vymenúva správna rada. Ak nie je likvidátor vymenovaný bez zbytočného odkladu, vymenuje ho súd. Likvidátorom môže byť iba fyzická osoba. Pri likvidácii nadácie na základe rozhodnutia súdu vymenuje likvidátora súd, ktorý rozhodol o likvidácii.

4) Za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá likvidátor tým istým spôsobom ako správca nadácie.

5) Likvidátor robí v mene nadácie iba úkony smerujúce k likvidácii nadácie.

6) Ak likvidátor zistí predĺženie nadácie, bez zbytočného odkladu podá návrh na vyhlásenie konkurzu.

7) Likvidátor zostaví ku dňu vstupu nadácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný zaslať prehľad o majetku a záväzkoch nadácie všetkým členom správnej rady.

8) Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju správnej rade na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a s návrhom na naloženie s likvidačným (majetkovým) zostatkom podľa zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách v platnom znení.

9) Likvidátor je povinný likvidačný zostatok ponúknuť inej nadácii alebo obci, v ktorej mala zrušená nadácia sídlo. Ak obec likvidačný zostatok prijme, môže ho použiť iba na verejnoprospešný účel. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, môže byť ponúknutý iba inej nadácii, ktorá je registrovaná podľa zákona o nadáciách.

10) Do 30 dní od skončenia likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz nadácie z registra nadácií.

11) Odmenu likvidátora určuje orgán, ktorý ho vymenoval.

Čl. XVIII

Ustanovenia nadačnej listiny, ktoré sa nesmú meniť rozhodnutím nijakého orgánu nadácie a rozhodovacia pôsobnosť zakladateľa

1) Zakladateľ sa rozhodol, že ustanovenia čl. VII (Doba, na akú sa nadácia zriaďuje) nadačnej listiny sa nesmie zmeniť rozhodnutím nijakého orgánu nadácie.

2) Zakladateľ sa ďalej rozhodol, že ustanovenia čl. III (Verejnoprospešný účel nadácie) sa nesmie zúžiť alebo rozšíriť rozhodnutím žiadneho orgánu nadácie.

3) Výlučná pôsobnosť zakladateľa je:

a) voľba a odvolávanie členov správnej rady,

b) rozhodnutie o zrušení, splynutí alebo zlúčení nadácie.

4) Zakladateľ je oprávnený zmluvne postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto nadačnej listiny vyplývajúce na ďalšie osoby.

5) V prípade smrti zakladateľa všetky práva a povinnosti mu vyplývajúce z tejto nadačnej listiny prechádzajú na jeho dedičov.

V Bratislave, dňa 2. augusta 2007

Gabriela Langošová

zakladateľ

Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef